آموزش و اطلاعاتی در مورد اسکیت و رشته های مختلف اسکیت و...
 آموزش حرکات در سطح 2 مقدماتی :

1-     چارلی صاف : این حرکت مانند حرکت Turn ابتدا باید کنار میله تمرین شود به صورتی که مچ پاها کاملاً از هم دور می‌شوند و در یک خط صاف قرار می‌گیرند و با کمک دست‌ها به سمت فقط راست حرکت می‌کنیم و سپس چارلی صاف را در حرکت در یک خط صاف انجام می‌دهیم و باید توجه داشت که گرد نباید شود و سپس در حرکت می‌زنیم.

 

2-    جامپ دو پا (Simple jump) : ابتدا شاگرد به سمت عقب با سرعت خیلی کم حرکت می‌کند و دو پای خود را جفت نگه می‌دهد و دستان به 2 طرف باز است بعد پای چپ خود را برداشته و به صورت چارلی در راستای پای راست قرار می‌دهد و بعد پای راست خود را به سمت عقب بالا برده و به حالت شوت جلو می‌آورد و بدن نیم ساعت یا 180 درجه می‌چرخد و جفت پا فرود می‌آید و شاگردان پس از تمرین جامپ 2 پا را در حرکت انجام می‌دهند.

 

 

 

3-   حرکت فرشته با دو پا از جلو : حرکت فرشته بدین صورت است که ابتدا کنار میله ایستاده و پای چپ روی زمین و پای راست را در پشت بدن خود بالا می‌بریم و نباید بالاتنه و دست‌ها خم شود و به طرف پائین بیاید و پس از آن فرشته را در حرکت در 3 مرحله انجام می‌دهیم. در این 3 مرحله هر بار پا را کمی بیشتر بالا می‌آوریم و این حرکت را با پای دیگر نیز باید انجام دهیم.

 

 

 

4-   Slalom یا مارپیچ : ابتدا کنار دیوار ایستاده و پاها را جفت می‌کنیم و پاشنه‌ها ثابت روی زمین و پنجه‌ها از روی زمین بلند شده و به سمت راست و چپ حرکت می‌کنند. سپس این حرکت را در یک خط صاف انجام می‌دهیم و بعد از آن دیگر پنجه بلند نمی‌شود و پاها روی زمین به سمت راست و چپ کشیده می‌شود و اسلاموم یکی از 5 حرکت مانع است. همین حرکت را به صورت یک پا نیز تمرین می‌کنیم از مانع‌های مخروطی شکل یا لیوان پلاستیکی نیز می‌توان کمک گرفت.

 

5-   فرشته تعادلی روی 2 تا پا از عقب : ابتدا کنار میله ایستاده و آرام خود را به عقب هل می‌دهیم و حرکت فرشته را انجام می‌دهیم و سپس از عقب با سرعت بیشتر انجام می‌دهیم.

6-    Slide (ترمز سریع به وسیلة چرخ‌های اسکیت) : این حرکت بیشتر در ورزش تخصصی هاکی و برای تغییر مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و آموزش آن بدین روش است که شاگرد با سرعت تقریباً زیاد راه می‌رود و بعد می‌چرخد و چرخ‌های پای راست خود را با زانوی صاف محکم روی زمین می‌کشد و زانوی پای چپ باید خیلی خم باشد. این حرکت شبیه T-stop از پشت است ولی خیلی سریع انجام می‌شود.

7-   جامپ 1 پا (Jump): این حرکت مانند همان جامپ دو پا است ولی به جای فرود روی دو پا فرود روی پای راست است و پای چپ به صورت فرشته بالا می‌رود و این حرکت را پس از تمرین در حالت سرعت کم و خط صاف باید دور دایره و با ارتفاع بیشتر تمرین شود و باید توجه داشت که پس از فرود زانوی پای راست یا زانوی فرود خم باشد و بالا تنه به سمت پائین نیاید.

8-   حرکت 360 (Rotation one full revelation) : این حرکت سخت‌ترین حرکت این دو سطح می‌باشد ولی آموزش آن از همه ساده‌تر است و بدین صورت است که شاگرد ابتدا بدون اسکیت ولی با لوازم ایمنی کامل در زمین نرم مثل چمن یا تشک ایستاده و پاها به اندازة عرض شانه‌ها باز است و زانوها تا حدی خم می‌شود و با کمک دست‌ها به طرف بالا پریده و 360 می‌چرخد و دوباره سر جای اول خود فرود می‌آید و همین حرکت با اسکیت ابتدا ایستاده و بعد در حالت حرکت انجام می‌دهند.

9-    حرکات مانع (5 حرکت):

1-     اسلالوم (Slalom)

2-     اسلالوم یک پا

3-     کراس‌بک از جلو و از عقب (ضربدری از جلو و عقب)

4-     هفت و هشت از جلو و عقب

5-     چارلی صاف از بین مانع‌ها

 

|+| نوشته شده توسط لیلا در جمعه پنجم مهر 1387  |
 آموزش حرکات در سطح 1 مقدماتی :

آموزش حرکات در سطح 1 مقدماتی :

1-     حرکت تعادل اولیه در کنار میله : ابتدا شاگردان کنار میله یا دیوار و یا تکیه‌گاه می‌ایستند و با دو دست خود میله را می‌گیرند و درجا یکی یکی پای خود را از زمین بلند می‌کنند و به زمین می‌کوبند و در واقع درجا می‌زنند و سپس دست چپ خود را از میله جدا کرده و تکرار می‌کنند و بعد دو تا دست را رها کرده و درجا می‌زنند و پا باید بصورت 7 باشد.

 

2-     حرکت تعادل اولیه در حرکت : حرکت ذکر شدة بالا را این بار در حال حرکت انجام می‌دهند و باید توجه داشت که پای شاگردان نباید روی زمین سر بخورد بلکه به همان حالت درجا زدن رو به جلو حرکت می‌کنند سپس حرکت درجا را آرام‌تر کرده و سعی می‌کنند تا 2 شماره هر پا را بالا نگه‌دارند.

3-     حرکت Gliding یا سر خوردن : ابتدا پا به صورت هفته فارسی (7) قرار رگفته و پاها را یکی‌یکی به جلو هل می‌دهیم و راه می‌رویم.

4-     تعادلی 2 پا : همین‌طور که شاگرد در حال راه رفتن است روی دو زانوی خود می‌نشیند و دست‌ها را روبروی صورت خود صاف جلو می‌آورد و تا چند ثانیه نگه می‌دارد.

 

5-     تعادلی 1 پا : ابتدا شاگردان راه می‌روند و یک بار پای راست خود را تا 5 شماره بالا نگه می‌دارند و یک بار پای چپ خود را و باید توجه داشت که پا باید از زانو خم شود و به داخل شکم نزدیک شود مثل زانو بلند زدن در ورزش. دست‌ها باز به طرفین باید باشد تا تعادل رعایت شود و حرکت آسان‌تر می‌شود.

 

6-     ترمز کفش : اکثر اسکیت‌های این لاین (Inline) دارای یک ترمز در پای راست هستند. برای ترمز گرفتن ابتدا باید زانوی پای چپ را کمی خم کرده و ترمز پای راست (پای ترمزدار) را به زمین محکم فشار داد. ترمز کفش فقط برای حرکت به سوی جلو است و در حرکات عقب کاربرد ندارد.

7-     حرکت Cross over (کراس اور) : ابتدا شاگردان کنار میله ایستاده و با دو دست خود میله را می‌گیرند و پای راست خود را از جلوی پای چپ با زانوی صاف به طرف چپ پای چپ می‌آورند و پاها به صورت ضربدر می‌شود و سپس پای چپ از زیر پای راست به سر جای اولیة خود برمی‌گردد و چندین این حرکت را کنار میله تکرار می کنند و سپس دست خود را از میله رها می‌کنند و این حرکت را تکرار می‌کنند. پس از آن که کنار میله تمرین شد این حرکت را در حال حرکت انجام می‌دهند و پس از تسلط کافی در حرکت شاگردان باید بتوانند دور دایره پشت سرهم و بدون مکس این حرکت را انجام دهند.

 

 

8-     حرکت سر خوردن به عقب : ابتدا شاگردان کنار میله ایستاده و خود را به آرامی به سمت عقب هل می‌دهند و آرام آرام پاهای خود را از روی زمین بلند می‌کنند دست مثل تعادلی از جلو ولی پا باید به صورت هشت فارسی باشد.

9-     هفت و هشت از جلو : ابتدا شاگردان راه می‌روند و سپس پای خود را از هم دور (هفت) و به هم نزدیک (هشت) می‌کنند و دست‌ها باید به صورت باز به طرفیت باشد. برای این حرکت می‌توان از مانع نیز استفاده کرد.

 

10-     هفت و هشت از عقب : ابتدا شاگردان کنار میله ایستاده و خود را به سمت عقب هل می‌دهند و پاهای خود را به هم نزدیک و دور می‌کنند یعنی اول پاها به صورت هشت فارسی و سپس هفته فارسی و بعد از آن شاگردان باید یاد بگیرند که هفت و هشت را دور دایره بزنند.

 

 

11-     حرکت Shoot the duck (شوت دِ داک) : ابتدا شاگردان کنار دیوار سالن کنار هم می‌ایستند و زانوهای خود را خم کرده و پشت به دیوار به حالت صندلی می‌نشینند و دست‌های خود را جلوی صورت خود با آرنج صاف نگه می‌دارند. پس از پیدا کردن تعادل در حرکت این کار را انجام می‌دهند. باید توجه داشت که زانوها از هم دور باشند و به یکدیگر نچسبند و کمر کاملاً صاف باشد و عضلات سفت شوند.

 

12-     T-stop از جلو و T-stop از عقب : آموزش حرکت T-stop از عقب بدین صورت است که ابتدا شاگر کنار دیوار یا میله ایستاده و خود را به طرف عقب هول می‌دهد و یکی از پاهای خود را (هر کدام که راحت‌تر است) بصورت حرف T انگلیسی با فاصله پشت پای خود قرار می‌دهد و زانوی پای دیگر باید خم باشد و می‌ایستد ولی آموزش T-stop از جلو بدین صورت است که شاگرد از جلو در حال راه رفتن است و بعد پای راست یا چپ خود را به صورت حرف T انگلیسی پشت پای دیگر خود قرار می‌دهد و 4 چرخ خود را محکم به زمین فشار می‌دهد تا بایستد و زانوی پای جلو باید کمی خم باشد.

 

 

13-     حرکت کراس بک (Back ward cross over) : این حرکت چون نسبتاً پیچیده‌تر از بقیة حرکات است بیشتر و به طرق مختلف و متفاوت باید تمرین شود تا یاد گرفته شود.

تمرین اول برای شروع کراس بک : ابتدا شاگر کنار میله ایستاد و پاهای خود را به صورت هشت فارسی قرار می‌دهد ولی پای راست خود را عقب‌تر و پای چپ را جلوتر قرار می‌دهد و بعد به صورت مخالف حرکت درجا می‌زنند یعنی پنجه‌ها را روی زمین نگه داشته و پاشنة پای راست به سمت چپ و پاشنة پای چپ به سمت راست تکرار می‌شود. بعد از این تمرین همین کار را در حال حرکت به سمت عقب انجام می‌دهند و بعد در دایره این حرکت را انجام می‌دهند باید توجه داشت که در دایره پای راست وقتی پشت پای چپ قرار می‌گیرد. از روی زمین برداشته می‌شود و دوباره کنار پای چپ گذاشته می‌شود و پای چپ نیز باید حرکت کند و باید همیشه توجه داشت که دایره باید از سمت چپ به راست در نظر گرفته شود مگر در حرکت در عکس که از راست به چپ است و بهتر است بیشتر حرکات از 2 طرف یاد گرفته شود.

 

14-     Turn : این حرکت ابتدا باید کنار میله یا دیوار انجام شود بدین صورت که با دو دست میله را گرفته و حرکت چارلی را ثابت انجام می‌دهیم (لازم به ذکر است که حرکت چارلی از نوع راه رفتة هنرپیشه معروف چارلی چاپلین بوجود آمده)، یعنی مچ پاها به 2 طرف باز می‌کنیم و دو پا در یک خط صاف قرار می‌گیرد و به سمت راست خود را هل می‌دهیم و پاها را به‌صورت چارلی نگه می‌داریم و بعد همین کار را به سمت چپ انجام می‌دهیم و بعد که حرکت را توانستیم بدون کمک دست انجام دهید در وسط زمین ابتدا راه می‌رویم و پای چپ را بلند کرده به صورت چارلی کنار پای راست قرار می‌دهیم و در خط صاف حرکت می‌کنیم و بعد راست را بلند می‌کنیم و به صورت جفت کنار چپ می‌گذاریم و حالا برعکس حرکت را انجام می‌دهیم یعنی در حین این‌که از پشت داریم حرکت می‌کنیم پای چپ را برداشته و به صورت چارلی کنار پای راست قرار می‌دهیم و دوباره راست را برمی‌داریم و کنار پای چپ جفت می‌کنیم و از جلو حرکت می‌کنیم و کل حرکت را چند بار تکرار می‌کنیم.

 

15-     Sit باز و بسته : سیت باز بدین صورت است که چرخ جلوی پای چپ خود را با زانوی صاف به طرف عقب می‌بریم و روی زمین می‌کشیم و زانوی پای راست باید خم باشد و سیت بسته به همین شکل است با این تفاوت که پای چپ باید زیر بدن قرار گیرد و دو زانو باید کاملاً خم باشد و فرد خیلی نزدیک زمین است.

 

 

 

|+| نوشته شده توسط لیلا در جمعه پنجم مهر 1387  |
 
 
بالا